Công bố quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP về việc Phê duyệt phương án chuyển nhượng Trường trung cấp nghề Công trình 1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông