Công bố quyết định Số 0435/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2015 của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc "Tạm ứng cổ tức năm 2015 của TCT"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông