Công bố Quyết định số 0429/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc "Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư XDCTGT 1 - CIENCO1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông