Công bố Quyết định số 0421/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc "Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP XDCT và Đầu tư 120"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông