Công bố Quyết định số 012/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1- Cienco1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông