Công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông