Công bố Công văn số 1141/TCT-HĐQT của Tổng công ty về việc "Thông báo kết quả thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn thí nghiệm CTGT 1 - CIENCO1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông