Công bố Công văn số 1133/TCT-HĐQT của Tổng công ty về việc "Thông báo chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2015"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông