Công bố Công văn số 1121/TCT-HĐQT của Tổng công ty về việc "Thông báo kết quả thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư XDCTGT 1 - CIENCO1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông