Công bố Công văn số 048/TCT-HĐQT của Tổng công ty về việc "Thông báo kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1- cienco1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông