Chào bán cổ phần đợt 2 của Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại du lịch

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông