Biên bản bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Tổng công ty XDCTGT 1 sang Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP (Tại thời điểm ngày 05 tháng 06 năm 2014)

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông