Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Uông Huy Đông

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông