Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Từ ngày 28/12/2016 Công ty Cổ phần An Hiền là cổ đông lớn của Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông