Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Ông Uông Huy Đông

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông