Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông