Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông