Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2016; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016; Giải trình chênh lệch: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông