Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông