Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn: Công ty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn: Công ty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà