Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Cấn Hồng Lai và ông Cấn Minh Đức)

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông