Thông báo của HĐQT Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông