Công bố thông tin Miễn nhiệm và bổ nhiệm GĐ Cầu 17