CBTT quyết định HĐQTphê duyệt người đại diện vốn tại doanh nghiệp

Tác giả bài viết: QHCĐ