CBTT chốt danh sách cổ đông đại hội cổ đông bất thường 2018

Tác giả bài viết: QHCĐ