CBTT Ủy quyền công bố thông tin

Xem tại đây  https://drive.google.com/file/d/1psdSbYxqmdUG-uOVfmv9_8ZLZ_rx9IZ5/view?usp=sharing