CBTT Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Ngô Bá Toản làm Tổng giám đốc

Tác giả bài viết: QHCĐ