CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017


Báo cáo tài chính hợp nhất: /uploads/news/2018_05/cbtt-bctc-hop-nhat-2017.pdf
Báo cáo tài chính công ty mẹ: /uploads/news/2018_05/cbtt-bctc-me-2017.pdf

Tác giả bài viết: QHCĐ