Công văn số 067/TCT-QHCĐ: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông