Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông