Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Cấn Hồng Lai và bà Cấn Thị Hạnh)

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông