Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Vương Đức Thọ)

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông