Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/12/2023

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/12/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và quyết định mức lương, thu lao của thành viên HĐQT và BKS