Hội nghị phổ biên kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và thông tin thời sự về tình hình Biển Đông

Ngày 30/5/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thông tin thời sự về tình hình Biển Đông
Bí thư Đảng uỷ TCT Phạm Dũng khai mạc Hội nghị
. Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc -  Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội thông báo nhanh những nội dung: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy chế bầu cử trong Đảng; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Những định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Việc tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9.
Đại biểu dự hội nghị đã được nghe thông tin về tình hình biển Đông xung quanh vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Lập trường của Nhà nước Việt Nam là kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, thông qua ngoại giao, đàm phán trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình để ổn định và phát triển đất nước. 

Tác giả bài viết: VP