Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/6/2023

Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/6/2023