Công ty cổ phần hạ tầng FECON báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần và không còn là cổ đông của TCT Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông