CBTT bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT TCT

Xem tại đây  https://drive.google.com/file/d/1GkHPIujU3oW9r1FRT9c6b2j9z43bjtrW/view?usp=sharing