Đăng lúc: Thứ năm - 04/05/2017 16:07 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 29/4/2017 tại hội trường Tầng 15 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự có mặt của 56 cổ đông đại diện cho 69.915.770 cổ phần chiếm 97,72 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP với số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên còn 5 thành viên ; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 2131 tỷ, doanh thu đạt 2606 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 62,75 tỷ, cổ tức đạt 8% . Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chính: Giá trị sản lượng đạt 5000 tỷ, doanh thu 4500 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 81 tỷ, cổ tức đạt 9%.
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt đại hội
 

Tại đại hội,  100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đại hội đã tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:  Hội đồng quản trị gồm 05 ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ông Phạm Văn Diệt, Ông Đinh Văn Thanh, Ông Đào Việt Tiến và Ông Nguyễn Huy Khôi và 03 thành viên Ban kiểm soát mới được bầu : Ông Võ Thành Công, Bà Nguyễn Thị Thương và Ông Đặng Mạnh Thuyên . Tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất các thành viên đã thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Tổng công ty, Ông Phạm Văn Diệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Võ Thành Công giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Tặng hoa các thành viên HĐQT, BKS không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2014-2019
Tác giả bài viết: QHCĐ