Đăng lúc: Thứ tư - 15/06/2016 12:18 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 14/6 tại hội trường Tầng 15 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự có mặt của 56 cổ đông đại diện cho 69.915.770 cổ phần chiếm 97,72 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
Hội đồng quản trị ra mắt đại hội

Hội đồng quản trị ra mắt đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên ; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 4818 tỷ, doanh thu đạt 4916 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 77,26 tỷ, cổ tức đạt 9% . Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chính: Giá trị sản lượng đạt 5000 tỷ, doanh thu 4500 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 71,95 tỷ, cổ tức đạt 9%.
 

Tại đại hội,  100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:  Hội đồng quản trị gồm 07 ủy viên: Ông Cấn Hồng Lai, Ông Phạm Văn Diệt, Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ông Vương Đức Thọ và 03 thành viên mới được bầu là Ông Đào Việt Tiến – Phó TGĐ, ông Trần Đức Hòa và ông Quách Bá Vương; Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Lê Văn Long, Bà Đỗ Thúy Anh và bà Trần Thị Thu Huyền là thành viên mới được bầu bổ sung. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất các thành viên đã thống nhất bổ nhiệm Ông Đinh Văn Thanh- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cầu 12 giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
Tác giả bài viết: VP TCT