Đăng lúc: Thứ năm - 19/07/2018 17:10 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Cienco1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 18/7/2018, Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt của 43 cổ đông đại diện cho 67% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2018

Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Văn Thanh - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Huy Khôi - Thành viên HĐQT Tổng công ty.
   
Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả hoạt động XDKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo Tài chính của TCT năm 2017. Mặc dù năm 2017 hoạt động SXKD của TCT có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGĐ và sự cố gắng nỗ lực của CB CNV trong TCT nên kết quả sản xuất kinh doanh của TCT năm 2017 đạt được tương đối khả quan so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra về giá trị sản lượng, doanh thu, thu hồi công nợ...


Ông Đinh Văn Thanh - Tổng giám đốc TCT báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018    
   
Đối với kế hoạch năm 2018, Ban Lãnh đạo Tổng công ty nhận định, năm 2018 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với ngành giao thông vận tải. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban lãnh đạo TCT đặt kế hoạch cho năm 2018 với một số chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu; Lợi nhuận sau thuế, cổ tức... và đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.
  
Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc đã thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện như: sửa đổi, bổ sung điều lệ của TCT, thống nhất các quy chế hoạt động từ TCT đến các đơn vị thành viên; tách bạch chức năng giữa HĐQT và Ban TGĐ; nâng cao năng lực quản lý điều hành; tập trung cao độ về công tác thị trường, công tác tài chính và công tác kế hoạch...


Chủ tịch HĐQT TCT Nguyễn Ngọc Hòa trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan tới công tác
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty


Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP năm 2018 cũng biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.  
- Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 
- Thông qua Phương án thành lập các Công ty CP và Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các Công ty hạch toán phụ thuộc của TCT.
- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Đại hội đã thông qua tất cả các chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao
 
Đại hội cũng lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của các cổ đông về những vấn đề trong công tác thị trường, quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả, công tác chăm lo chế độ chính sách với người lao động... Sau khi giải đáp những ý kiến tham luận của các cổ đông, thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu: " Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty đã xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh tuy nhiên HĐQT cùng Ban TGĐ cam kết sẽ đoàn kết, nhất trí trong công tác chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã biểu quyết thông qua. HĐQT mong muốn sự cố gắng nỗ lực, sự chia sẻ của toàn thể CBNV  trong việc phát huy cao nhất tinh thần vượt khó, đẩy mạnh phong trào thi đua , mỗi một cá nhân tại vị trí cuả mình hãy nỗ lực cao nhất trong lao động sản xuất vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như đời sống của từng cán bộ nhân viên qua đó xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa, đáp ứng mong mỏi của cán bộ công nhân viên và các cổ đông đã tin tưởng. 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với hầu hết các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

* Một số hình ảnh tại Đại hội:


Trưởng Ban kiểm soát TCT Võ Thành Công báo cáo hoạt động của BKS năm 2017


Giám đốc Tài chính Lê Văn Long trình bày báo cáo tài chính năm 2017


Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu


Tổng giám đốc Đinh Văn Thanh tặng hoa tri ân thành viên Ban kiểm soát
Tác giả bài viết: VP TCT