Đăng lúc: Thứ tư - 03/01/2024 17:00 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản, từ ngày 22/12/2023-02/01/2024

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản, từ ngày 22/12/2023 đến ngày 02/01/2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản, từ ngày 22/12/2023 đến ngày 02/01/2024
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản