Đăng lúc: Thứ tư - 25/12/2013 00:12 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Hướng dẫn Công ty cổ phần Cầu 12

Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 33/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco1 điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu Xây lắp B3 xây dựng cầu Bản Xá tỉnh Điện Biên.

Theo các qui định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì đối với hợp đồng có giá điều chỉnh, căn cứ để thanh toán cho các khối lượng, công việc đã có trong hồ sơ trúng thầu là đơn giá trúng thầu và các điều kiện cụ thể ghi trong hợp đồng. Nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật là cơ sở pháp lý để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Đối với gói thầu Xây lắp B3 xây dựng cầu Bản Xá tỉnh Điện Biên thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Mường Lay – Nậm Nhùn (giai đoạn 1) tỉnh Điện Biên, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của gói thầu được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt và các điều khoản đã ký trong hợp đồng để thực hiện thanh toán, quyết toán theo qui định. Theo nội dung nêu tại văn bản số 18/2011/KTKH, thì bảng tiên lượng mời thầu chỉ mời thầu khối lượng kết cấu chính, không mời thầu khối lượng phụ trợ và biện pháp thi công, các nhà thầu phải tính toán và phân bổ vào giá dự thầu (căn cứ vào yêu cầu, mẫu của hồ sơ mời thầu). Vì vậy, đơn giá trúng thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, các chi phí liên quan đến hoạt động xây lắp của nhà thầu và các chi phí khác được phân bổ). Như vậy, khi thanh toán, quyết toán hợp đồng, hai bên không phải lập lại đơn giá theo biện pháp thi công, không điều chỉnh các chi phí khác được phân bổ trong giá trúng thầu, mà chỉ điều chỉnh đơn giá theo khoản 6.1.3, 6.1.4 của Hợp đồng số 92/HĐ-XD ngày 27/2/2009 ký giữa Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông vận tải – Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Cầu 12 – Cienco1.